Особлива інформація 28.02.2020 р.

Посилання на текст особливої інформації в форматі *.pdf – ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПрАТ Київпромзвязокбуд від 280220

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

28.02.2020
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

18
(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Генеральний директор                                                                         Погиба Л.О.

(посада)                                     (підпис)                               (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(Зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій)

І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітентаПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВПРОМЗВ’ЯЗОКБУД»
  2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
  3. Місцезнаходження: 03151, м.Київ, вул. Сім’ї Ідзиковських, 28
  4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14314096
  5. Міжміський код та телефон, факс: (044) 2425591, (044) 2425591
  6. Адреса електронної пошти kievpromzviazokbud@emitent.net.ua
  7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку:

http://kievpromzviazokbud.com.ua/osoblyva-informatsija-28-02-2020/ 28.02.2020
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій Ідентифікаційний код юридичної особи – резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента)
1 28.02.2020 Погиба Леонід Олександрович д/н

Зміст інформації:
Дата отримання інформації: 28.02.2020 від ПАТ “Національний депозитарій України”;
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір
пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: фізична особа Погиба Леонід Олександрович;

Ідентифікаційний код юридичної особи – резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента) власника (власників) акцій: д/н

Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: пряме набуття;
Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій: 73,558% (8251 штук голосуючих акцій);

Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 85,45957% (9586 штук голосуючих акцій);

Відомості про осіб (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: відомості відсутні;

Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): відомості відсутні.

У разі якщо публічне акціонерне товариство розкриває відомості на підставі інформації, отриманої від Центрального депозитарію цінних паперів, необхідно зазначити, чи надходило повідомлення від власника(ів) акцій відповідно до статті 64-1 Закону України “Про акціонерні товариства”:
відомості відсутні, емітент – приватне акціонерне товариство.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.