Особлива інформація № 2 від 19.04.2021 р.

Посилання на текст особливої інформації в форматі *.pdf – ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПрАТ Київпромзвязокбуд № 2 від 19.04.21

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

19.04.2021
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

25
(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Генеральний директор                                                                         Погиба Л.О.

(посада)                                     (підпис)                               (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітентаПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВПРОМЗВ’ЯЗОКБУД»
  2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
  3. Місцезнаходження: 03151, м.Київ, вул. Сім’ї Ідзиковських, 39
  4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14314096
  5. Міжміський код та телефон, факс: (044) 2425591, (044) 2425591
  6. Адреса електронної пошти kievpromzviazokbud@emitent.net.ua
  7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна , д/н, д/н реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)
  8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна Державна установа «Агентство з реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до розвитку інфраструктури фондового Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринку України», 21676262, УКРАЇНА, фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або DR/00002/ARM адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до
    Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо)

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку:

http://kievpromzviazokbud.com.ua/osoblyva-informatsija-2-19-04-2021/ 19.04.2021
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

№ з/п Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
19.04.2021 припинено повноваження Генеральний директор Погиба Леонід Олександрович д/н 86,163858

Зміст інформації:

Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято <загальними зборами акціонерів> 19.04.2021 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі <закінчення терміну дії повноважень (Протокол загальних зборів акціонерів №1/2021 від 19.04.2021 р.) >.
Посадова особа Погиба Леонід Олександрович, яка займала посаду Генеральний директор, припинила повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 86,163858%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 2899,5 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: <з 08.04.2016 року>.

1 2 3 4 5 6
19.04.2021 припинено повноваження Голова Наглядової ради Михайленко Віктор Васильович д/н 0

Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято <загальними зборами акціонерів> 19.04.2021 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі <закінчення терміну дії повноважень (Протокол загальних зболів акціонерів №1/2021 від 19.04.2021 р.)>.
Посадова особа Михайленко Віктор Васильович, яка займала посаду Голова Наглядової ради, припинила повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: <з 19.04.2018 року>.

1 2 3 4 5 6
19.04.2021 припинено повноваження Член Наглядової ради Хомазюк Борис Дмитрович д/н 0

Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято <загальними зборами акціонерів> 19.04.2021 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі <закінчення терміну дії повноважень (Протокол загальних зболів акціонерів №1/2021 від 19.04.2021 р.)>.
Посадова особа Хомазюк Борис Дмитрович, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: <з 19.04.2018 року>.

1 2 3 4 5 6
19.04.2021 припинено повноваження Член Наглядової ради Опольський Володимир Броніславович д/н 0

Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято <загальними зборами акціонерів> 19.04.2021 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі <закінчення терміну дії повноважень (Протокол загальних зболів акціонерів №1/2021 від 19.04.2021 р.)>.
Посадова особа Опольський Володимир Броніславович, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: <з 19.04.2018 року>.

1 2 3 4 5 6
19.04.2021 обрано Генеральний директор Погиба Леонід Олександрович д/н 86,163858

Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято <загальними зборами акціонерів> 19.04.2021 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі <необхідності обрання посадової особи Генеральний директор на новий строк (Протокол загальних зборів акціонерів №1/2021 від 19.04.2021 р.>.
Погиба Леонід Олександрович обраний на посаду Генеральний директор.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 86,163858%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 2899,5 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: <на 5 років>.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: <Генеральний директор ПрАТ “Київпромзв’язокбуд”>.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: <9665 шт. простих іменних> акцій.

1 2 3 4 5 6
19.04.2021 обрано Голова Наглядової ради Михайленко Віктор Васильович д/н 0

Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято <загальними зборами акціонерів> 19.04.2021 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі <необхідності обрання посадової особи Голова Наглядової ради на новий строк (Протокол загальних зборів акціонерів №1/2021 від 19.04.2021 р.>.
Михайленко Віктор Васильович обраний на посаду Голова Наглядової ради за рішенням загальних зборів акціонерів із числа новообраних членів
Наглядової ради товариства, обраних цими ж зборами.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: <на 3 роки>.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: <Зам. Генерального директора, Голова Наглядової ради ПрАТ “Київпромзв’язокбуд”>.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: <0> акцій.
<Голова Наглядової ради є представником акціонера Погиби Леоніда Олександровича.>

1 2 3 4 5 6
19.04.2021 обрано Член Наглядової ради Хомазюк Борис Дмитрович д/н 0

Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято <загальними зборами акціонерів> 19.04.2021 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі <необхідності обрання посадової особи Член Наглядової ради на новий строк (Протокол загальних зборів акціонерів №1/2021 від 19.04.2021 р.>.
Хомазюк Борис Дмитрович обраний на посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: <на 3 роки>.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: <начальник дільниці механізації, член Наглядової ради ПрАТ “Київпромзв’язокбуд”>.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: <0> акцій.
<Член Наглядової ради є представником акціонера Погиби Леоніда Олександровича.>

1 2 3 4 5 6
19.04.2021 обрано Член Наглядової ради Опольський Володимир Броніславович д/н 0

Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято <загальними зборами акціонерів> 19.04.2021 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі <необхідності обрання посадової особи Член Наглядової ради на новий строк (Протокол загальних зборів
акціонерів №1/2021 від 19.04.2021 р. >.
Опольський Володимир Броніславович обраний на посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: <>.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: <слюсар, член Наглядової ради ПрАТ “Київпромзв’язокбуд”.>
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: <0 > акцій.
< Член Наглядової ради є представником акціонера Погиби Леоніда Олександровича.>

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.