Особлива інформація 15.04.2021 р.

Посилання на текст особливої інформації в форматі *.pdf – ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПрАТ Київпромзвязокбуд від 15.04.21

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

15.04.2020
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

23
(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Генеральний директор                                                                         Погиба Л.О.

(посада)                                     (підпис)                               (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій)

І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітентаПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВПРОМЗВ’ЯЗОКБУД»
  2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
  3. Місцезнаходження: 03151, м.Київ, вул. Сім’ї Ідзиковських, 39
  4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14314096
  5. Міжміський код та телефон, факс: (044) 2425591, (044) 2425591
  6. Адреса електронної пошти kievpromzviazokbud@emitent.net.ua
  7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)
  8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна Державна установа «Агентство з реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до розвитку інфраструктури фондового Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринку України», 21676262, УКРАЇНА, фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або DR/00002/ARM адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до
    Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо)

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку:

http://kievpromzviazokbud.com.ua/osoblyva-informatsija-15-04-2021/ 15.04.2021
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій Ідентифікаційний код юридичної особи – резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента) Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках після статутного капіталу)
1 15.04.2021 Погиба Леонід Олександрович д/н 85,45957 86,163858

Зміст інформації:
Дата отримання інформації: 15.04.2021 від Центрального депозитарію цінних паперів ПАТ “Національний депозитарій України”. Відповідно до отриманого переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів товариства, станом на дату обліку 13.04.2021 року, вiдбулися змiни розміру пакета акцiй, який є бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй приватного акцiонерного товариства.
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: Погиба Леонід Олександрович.
Пакет акцій зазначеної фізичної особи в розмірі 9586 штук простих іменних акцій збільшено до пакету акцій у розмірі 9665 штук простих іменних акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій).
Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: вiдбулося пряме набуття права власностi на додаткову кількість простих іменних акцій у розмірі 79 штук.
Розмір частки власника акцій до зміни розміру пакета акцій становив 85,45957 % від статутного капiталу, що відповідало 89,0065 % від загальної кількості голосуючих акцій.
Розмір частки власника акцій після зміни розміру пакета акцій становить 86,163858 % від статутного капiталу, що відповідає 89,740019 % від загальної кількості голосуючих акцій.
Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщовiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи,
що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями: данi вiдсутнi.
Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто: данi вiдсутнi.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.