Особлива інформація № 1 від 19.04.2021 р.

Посилання на текст особливої інформації в форматі *.pdf – ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПрАТ Київпромзвязокбуд № 1 від 19.04.21

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

19.04.2021
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

24
(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Генеральний директор                                                                         Погиба Л.О.

(посада)                                     (підпис)                               (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів)

І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітентаПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВПРОМЗВ’ЯЗОКБУД»
  2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
  3. Місцезнаходження: 03151, м.Київ, вул. Сім’ї Ідзиковських, 39
  4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14314096
  5. Міжміський код та телефон, факс: (044) 2425591, (044) 2425591
  6. Адреса електронної пошти kievpromzviazokbud@emitent.net.ua
  7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)
  8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна Державна установа «Агентство з реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до розвитку інфраструктури фондового Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринку України», 21676262, УКРАЇНА, фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або DR/00002/ARM адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до
    Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо)

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку:

http://kievpromzviazokbud.com.ua/osoblyva-informatsija-1-19-04-2021/ 15.04.2021
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн.) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 19.04.2021 28274,6 1769 1598,33804

Зміст інформації:

Дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 19.04.2021;
(Протокол №1/2021 від 19.04.2021 р.).
Предмет правочинів: укладання будь-яких договорів та угод фінансово-господарського
характеру.
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, характеру правочинів:
Прийняте рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися  товариством  протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення.
Характер таких правочинів: будь-які не заборонені чинним законодавством України правочини (договори), в тому числі правочини (договори), пов’язані з поточною господарською діяльністю товариства відповідно до статуту товариства.
Гранична сукупна вартість правочинів: 28274,6 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1769 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 1598,33804%;
Загальна кількість голосуючих акцій:10770;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:10770;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували “за” прийняття рішення:10770 ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували “проти” прийняття рішення: 0.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.