Оголошення про збори на 140417

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«КИЇВПРОМЗВ’ЯЗОКБУД»

повідомляєпро проведення чергових загальних зборів акціонерів та їх порядок денний

1) Повне найменування  та місцезнаходження   товариства:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «КИЇВПРОМЗВ’ЯЗОКБУД» (далі – Товариство),   03151,      м. Київ,  вул. Сім`ї Ідзиковських, буд. 39.

2)Дата,  час та місце (із зазначенням номера кімнати,  офісу або  залу,  куди  мають  прибути  акціонери) для  проведення загальних зборів:  14 квітня  2017 року о 14.00, м.Київ, вул. Сім`ї Ідзиковських, буд. 39,  кабінет Генерального директора.

3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для  участі у загальних зборах:

з 13 год. 00 хв. до 13 год. 50 хв. 14 квітня  2017 року. При собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам  акціонерів  додатково  довіреність.

 4) Дата  складення  переліку  акціонерів,  які мають право на участь у загальних зборах: 10.04.2017 р.

 5)Перелік питань, що виносяться на голосування:

Порядок денний:

  1. Обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
  2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
  3. Звіт Генерального директора  про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік та завдання на  2017 рік.
  4. Звіт Наглядової ради Товариства.
  5. Звіт та затвердження висновку Ревізора  Товариства.
  6. Затвердження  річного звіту  Товариства  за 2016 рік.
  7. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за  2016 рік.
  8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізора Товариства. 
  9. Про припинення повноважень Ревізора Товариства. Обрання  Ревізора Товариства  Товариства,  затвердження  умов цивільно-правового  договору,  що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи,  уповноваженої  на підписання цього договору.
  10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення  значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

5-1) Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з  проектом  рішень  щодо   кожного  з питань, включених до проекту порядку денного:

http://kievpromzviazokbud.com.ua

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період
 

Звітний

2016

Попередній

2015

Усього активів 873 818
Основні засоби 270 304
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 133 132
Сумарна дебіторська заборгованість 465 379
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 2
Нерозподілений прибуток (збиток) -2835 -2566
Власний капітал -1366 -1097
Статутний капітал 3 3
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 2239 1916
Чистий прибуток (збиток) -269 -313
Середньорічна кількість акцій (шт.) 11217 11217
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 17 17

6) Порядок ознайомлення акціонерів  з  матеріалами,  з  якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів Від  дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів  Товариство  надає  акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень  з  питань  порядку  денного,  за місцезнаходженням  Товариства  у  робочі  дні,  робочий  час з 8.00 до 17.00  та в доступному місці – приймальні Генерального директора,  а в день проведення загальних зборів – також  у місці  їх  проведення. Посадова  особа  Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами:  Генеральний директор Погиба Леонід Олександрович.   Тел. для довідок: (044) 242-55-91

Генеральний директор

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ
чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Київпромзв’язокбуд»,
які відбудуться 14квітня 2017 року

1) По першому питанню порядку денного:  

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію загальних зборів акціонерів у складі:

Голова Лічильної комісії: Ангел Ю. Л.

2) По другому  питанню порядку денного:  

Проект рішення:  Обрати робочі органи загальних зборів акціонерів товариства  у складі:

Голова зборів – Погиба Л.О.;

Секретар зборів – Маслюк А.В.

3) По третьому  питанню порядку денного:

Проект рішення  Затвердити звіт  Генерального  директора   про   фінансово-господарську діяльність Товариства  за  2016 рік  та  завдання на  2017 рік.

4) По четвертому  питанню порядку денного: 

Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради  Товариства  за  2016 рік.

5) По п’ятому  питанню порядку денного: 

Проект рішення:  Затвердити  звіт та висновок  Ревізора  про фінансово-господарську діяльність  Товариства  за  2016 рік.

6) По шостому питанню порядку денного:

Проект рішення: Затвердити   річний  звіт  Товариства  за  2016 рік.

7) По сьомому  питанню порядку денного:

Проект рішення: Дивіденди за 2016 рік не нараховувати.

8) По восьмому питанню порядку денного: 

Проект рішення: Визнати роботу Генерального директора  по результатах  фінансово-господарської  діяльності товариства  за  2016 рік задовільною. Визнати роботу Наглядової ради  Товариства  за  2016 рік задовільною. Визнати роботу Ревізора  Товариства  за  2016 рік задовільною.

9) По дев’ятому питанню порядку денного: 

Проект рішення: Припинити повноваження Ревізора  Товариства  Шеремета С.Ф.

Обрати  Ревізора Товариства  строком на 5 років: Бойцова Ю. І.

10) По десятому питанню порядку денного: 

Проект рішення: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів,  які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, якщо  ринкова вартість майна  або  послуг,  що  є  предметом  такого  право чину, перевищує 25 відсотків  вартості  активів  за даними   останньої   річної   фінансової   звітності.

Наглядова рада Товариства

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.