Оголошення про збори на 13.04.18

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів та їх порядок денний


1) Повне найменування  та місцезнаходження   товариства:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «КИЇВПРОМЗВ’ЯЗОКБУД» (далі – Товариство),   03151, м. Київ,  вул. Сім`ї Ідзиковських, буд. 39.

2) Дата,  час та місце (із зазначенням номера кімнати,  офісу або  залу,  куди  мають  прибути  акціонери) для  проведення загальних зборів:  19 квітня  2018 року о 14.00, м.Київ, вул. Сім`ї Ідзиковських, буд. 39,  кабінет Генерального директора (кімната № 31).

3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для  участі у загальних зборах:

з 13 год. 00 хв. до 13 год. 50 хв. 19 квітня  2018 року.

 4) Дата  складення  переліку  акціонерів,  які мають право на участь у загальних зборах: 13.04.2018 р.

 5) Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 1. Обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
 2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік та завдання на 2018 рік.
 4. Звіт Наглядової ради Товариства.
 5. Звіт та затвердження висновку Ревізора Товариства.
 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
 7. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
 8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізора Товариства.
 9. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та надання повноважень Генеральному директору Товариства на підписання статуту Товариства у новій редакції і здійснення усіх дій, пов’язаних з його державною реєстрацією.
 10. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.
 11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 12. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
 13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

По першому питанню порядку денного:
Проект рішення: Обрати Лічильну комісію загальних зборів акціонерів у складі:
Голова Лічильної комісії: Ангел Ю.Л.
По другому питанню порядку денного:
Проект рішення: Обрати робочі органи загальних зборів акціонерів товариства у складі:
Голова зборів – Погиба Л.О.; Секретар зборів – Маслюк А.В.
По третьому питанню порядку денного:
Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік та завдання на 2018 рік.
По четвертому питанню порядку денного:
Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
По п’ятому питанню порядку денного:
Проект рішення: Затвердити звіт та висновок Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік.
По шостому питанню порядку денного:
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
По сьомому питанню порядку денного:
Проект рішення: Дивіденди за 2017 рік не нараховувати.
По восьмому питанню порядку денного:
Проект рішення: Визнати роботу Генерального директора по результатах фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік задовільною. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2017 рік задовільною. Визнати роботу Ревізора Товариства за 2017 рік задовільною.
По дев’ятому питанню порядку денного:
Проект рішення: внести зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та надати повноваження Генеральному директору Товариства Погибі Леоніду Олександровичу на підписання Статуту Товариства у новій редакції і здійснення усіх дій, пов’язаних з його державною реєстрацією.
По десятому питанню порядку денного:
Проект рішення: Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.
По одинадцятому питанню порядку денного:
Проект рішення: У зв’язку із закінченням терміну дії повноважень припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі: Голова Наглядової ради – Михайленко Віктор Васильович;
Члени Наглядової ради – Хомазюк Борис Дмитрович, Опольський Володимир Броніславович.
По дванадцятому питанню порядку денного:
Проект рішення: Обрати Наглядову раду в кількості 3-х членів строком на три роки у складі:
Члени Наглядової ради – Михайленко Віктор Васильович, Хомазюк Борис Дмитрович, Опольський Володимир Броніславович. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та іншими членами Наглядової ради, на безоплатній основі. Обрати особою, уповноваженою на підписання цих договорів з членами Наглядової ради, Генерального директора Погибу Леоніда Олександровича.
По тринадцятому питанню порядку денного:
Проект рішення: Надати попередньо згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого право чину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності. Встановити граничну сукупність вартості таких правочинів у сумі 25000 тис. грн.
Примітки. Проект порядку денного та проекти рішень затверджені Наглядовою радою

5-1) Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з  проектом  рішень  щодо   кожного  з питань, включених до проекту порядку денного:

http://kievpromzviazokbud.com.ua

6) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час з 8.00 до 17.00 та в доступному місці – приймальні Генерального директора, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами: Генеральний директор Погиба Леонід Олександрович. Тел. для довідок: (044) 242-55-91

7) Про права, надані акціонерам, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися (відповідно до вимог ст.36 та 38 Закону України „Про акціонерні товариства”): Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів, при цьому Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, чи пропонується він на посаду члена наглядової ради – незалежного директора. Пропозиція подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів, якщо вона подана з дотриманням вимог Закону. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.
Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом 3-х днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.
8) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право у будь-який момент змінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана акціонером-фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватись депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

9) Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період

Звітний

2017

Попередній

2016

Усього активів 1821 873
Основні засоби (за залишковою вартістю) 238 270
Запаси 134 133
Сумарна дебіторська заборгованість 502 465
Грошові кошти та їх еквіваленти 946 2
Нерозподілений прибуток (збиток) -3306 -2835
Власний капітал -1837 -1366
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 3 3
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 3658 2239
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -469 -269
Середньорічна кількість акцій (шт.) 11217 11217
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -42 -24

Додаткова інформація згідно част.4 ст.35 Закону України „Про акціонерні товариства”

а) Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання Переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме: на 01.03.2018 р. загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 11217 штук, загальна кількість голосуючих акцій 9435 штук.
б) Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:
– Паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу.
– Для представників акціонерів (юридичних осіб) – документи про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах (оригінали або нотаріальні завірені копії), або довіреність на право участі у загальних зборах, оформлена згідно з чинним законодавством України.
– Для представників акціонерів (фізичних осіб) – довіреність на право участі у загальних зборах, оформлена згідно з чинним законодавством України.
У реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах акціонерів може бути відмовлено Реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) відповідних вищезазначених документів, а також у разі відсутності даних про акціонера в Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складеному за три робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, станом на 24.00 год. 13.04.2018 року.

Генеральний директор

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.