05.03.2019 Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів

1) Повне найменування  та місцезнаходження  товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВПРОМЗВ’ЯЗОКБУД»

(далі -Товариство),    03151,   м. Київ,  вул. Сім`ї Ідзиковських, буд. 39.
2) Дата,  час та місце (із зазначенням номера кімнати,  офісу або  залу,  куди  мають  прибути  акціонери) для  проведення загальних зборів:
25 квітня 2019 року о 14.00, м.Київ, вул. Сім`ї Ідзиковських, буд. 39,  кабінет Генерального директора (кімната № 31).

3)Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для  участі у загальних зборах:
з 13 год.00 хв. до 13 год.50 хв. 25 квітня 2019 року.
4) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 19.04.2019 р.
5) Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

  1. Обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
  2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
  3. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік.
  4. Звіт Наглядової ради Товариства.
  5. Звіт та затвердження висновку Ревізора Товариства.
  6. Затвердження  річного звіту Товариства за 2018 рік.
  7. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
  8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізора Товариства.
  9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
  10. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та надання повноважень Генеральному директору Товариства на підписання статуту Товариства у новій редакції і здійснення усіх дій, пов’язаних з його державною реєстрацією.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ

щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного
По першому питанню порядку денного:
Проект рішення: Обрати Лічильну комісію загальних зборів акціонерів у складі:
Голова Лічильної комісії: Ангел Ю.Л.
По другому питанню порядку денного:
Проект рішення: Обрати робочі органи загальних зборів акціонерів товариства у складі:
Голова зборів – Погиба Л.О.; Секретар зборів – Маслюк А.В.
По третьому  питанню порядку денного:
Проект рішення  Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік.
По четвертому  питанню порядку денного:
Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
По п’ятому питанню порядку денного:
Проект рішення:
Затвердити  звіт та висновок Ревізора про фінансово-господарську діяльність  Товариства за 2018 рік.
По шостому питанню порядку денного:
Проект рішення:
Затвердити   річний  звіт  Товариства  за  2018 рік.
По сьомому  питанню порядку денного:

Проект рішення: Дивіденди за 2018 рік не нараховувати.
По восьмому питанню порядку денного:

Проект рішення: Визнати роботу Генерального директора  по результатах  фінансово-господарської  діяльності товариства за 2018 рік задовільною. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2018 рік задовільною. Визнати роботу Ревізора  Товариства  за  2018 рік задовільною.
По дев’ятому питанню порядку денного:

Проект рішення: Надати попередньо згоду на вчинення значних правочинів,  які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, якщо  ринкова вартість майна  або  послуг,  що  є  предметом  такого  право чину, перевищує 25 відсотків  вартості  активів  за даними   останньої   річної   фінансової   звітності. Встановити граничну сукупність вартості таких правочинів у сумі 25000 тис. грн.
По деcятому питанню порядку денного:
Проект рішення:
внести зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та надати повноваження Генеральному директору Товариства Погибі Леоніду Олександровичу на підписання Статуту Товариства у новій редакції і здійснення усіх дій, пов’язаних з його державною реєстрацією (з правом передоручення).
5-1) Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч. 4 ст.35 Закону України „Про акціонерні товариства”: http://kievpromzviazokbud.com.ua

 6) Порядок ознайомлення акціонерів  з  матеріалами,  з  якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:  Від  дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів  Товариство  надає  акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень  з  питань  порядку  денного,  за місцезнаходженням  Товариства  у  робочі  дні,  робочий  час з 8.00 до 17.00  та в доступному місці – приймальні Генерального директора,  а в день проведення загальних зборів – також  у місці  їх  проведення. Посадова  особа  Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами:  Генеральний директор Погиба Леонід Олександрович.   Тел. для довідок: (044) 242-55-91.

7) Про права, надані акціонерам, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися (відповідно до вимог ст.36 та 38 Закону України „Про акціонерні товариства”): Товариство до початку загальних зборів зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, не пізніше ніж за 20 днів, а щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція подається в письмовій формі із зазначенням прізвища  акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, кількості, типу акцій, що належать кандидату, який пропонується до складу органів Товариства.

8) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана акціонером-фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, або депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування. Якщо довіреність  містить завдання щодо голосування, представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування, а інакше представник голосує на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

9) Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період

Звітний

2018

Попередній

2017

Усього активів 1677 1821
Основні засоби (за залишковою вартістю) 268 238
Запаси 132 134
Сумарна дебіторська заборгованість 161 502
Грошові кошти та їх еквіваленти 1116 946
Нерозподілений прибуток (збиток) -22 -3306
Власний капітал 1447 -1837
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 3 3
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 230 3658
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 3284 -469
Середньорічна кількість акцій (шт.) 11217 11217
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 293 -42

Додаткова інформація згідно част.4 ст.35 Закону України „Про акціонерні товариства”

а) Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання Переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме: на 26.02.2019 р. загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 11217 штук, загальна кількість голосуючих акцій 9435 штук.
б) Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:
– Паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу.
– Для представників акціонерів (юридичних осіб) – документи про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах (оригінали або нотаріальні завірені копії), або довіреність на право участі у загальних зборах, оформлена згідно з чинним законодавством України.
– Для представників акціонерів (фізичних осіб) – довіреність на право участі у загальних зборах, оформлена згідно з чинним законодавством України.
У реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах акціонерів може бути відмовлено Реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) відповідних вищезазначених документів, а також у разі відсутності даних про акціонера в Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складеному за три робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, станом на 24.00 год. 19.04.2019 року.

Генеральний директор

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.